Arnhemse Broederschap

O.L.V.van Kevelaer  sinds 1853

Home

Op bedevaart naar Kevelaer

Ook in deze coronatijd gaan we op bedevaart naar Kevelaer. Juist in deze tijd waarin de viruscrisis om zich heen grijpt, hebben we des te meer behoefte om bij “Troosteres van de bedroefden” te bidden.

Eind juni hebben we per brief aan onze pelgrims gevraagd of zij met de nodige coronamaatregelen toch naar Kevelaer willen. Veel positieve reacties hebben we binnen gekregen.

Daarom gaan we op zaterdag 3 oktober 2020 met de Arnhemse Broederschap op bedevaart naar Kevelaer. Mgr. Woorts is  ook van partij. Het thema van dit jaar is ‘Ik ben er, waar je bent!’ Mocht u/jij aan deze bedevaart willen deelnemen of meer informatie hierover willen hebben, neem dan contact met ons op. We zullen u/jou van verdere informatie voorzien. Ook kinderen zijn van harte uitgenodigd.

bestuur@arnhemsebroederschapkevelaer.nl

 

‘Ik ben er, waar je bent!’

‘Ik ben er, waar je bent!’ (Ex. 3,14) is het thema van het bedevaartseizoen 2020 in Kevelaer. Het is een vertaling van de naam van God die God aan Mozes openbaarde.

Op een dag toen Mozes in de woestijn bij de berg Horeb de kudde van zijn schoonvader Jetro aan het hoeden was, openbaarde God zich aan hem vanuit een brandende doornstruik. Nadat Mozes uit Egypte was gevlucht uit vrees voor Farao die hem wilde doden, is hij met een dochter van Jetro in Midjan getrouwd. Bij de ontmoeting van Mozes met God kreeg hij vanuit een brandende doornstruik van God de opdracht om naar Egypte terug te keren om aan Farao te vragen de Israëlieten te laten gaan. Want God had het geweeklaag van de Israëlieten gehoord en gezien hoezeer de Egyptenaren hen onderdrukten. Om aan de Israëlieten te kunnen vertellen wie hem gestuurd heeft, vroeg Mozes naar de naam van God. Van God kreeg hij de naam ‘JHWH’ te horen, wat vrij vertaald betekent: ‘Ik ben er, waar je bent.’  Daarmee heeft God aan Mozes de belofte gedaan dat dat Hij er altijd voor zijn volk zal zijn.

Christenen geloven dat God door de menswording van Jezus er zelfs voor gekozen heeft om onder ons te komen wonen (Joh. 1) en door Hem ons allen nabij te zijn. Jezus heeft tijdens zijn aardse leven mensen opgezocht, in het bijzonder zieken, kwetsbare mensen en mensen die uitgestoten waren. Hij heeft zelfs na zijn opstanding uit de dood beloofd met ons te zijn alle dagen, tot aan de voleinding der wereld (Mt. 28, 20).

Maar ook heeft Jezus – vlak voordat Hij stierf aan het kruis – zijn Moeder Maria aan zijn geliefde leerling toevertrouwd. Die ‘geliefde leerling’ zijn wij, ieder van ons. Door Moeder Maria blijft Jezus - en daarmee God zelf - , naar ons omzien. Door o.a. te verschijnen aan Bernadette in Lourdes (1858) en aan de herderskinderen in Fatima (1917) laat Maria ons zien dat zij – nadat zij ten hemel is opgenomen – nog steeds met ons is. Maar ook de verschijning van Moeder Maria in een afbeelding van O.L. Vrouw van Luxemburg, de ‘Troosteres der Bedroefden’, in een kapel in 1641 in Kevelaer, die Mechel Schrouse de vrouw van Hendrick Busman, heeft gezien, getuigt dat Maria nog steeds begaan is met ons mensen hier op aarde. Daarvoor heeft – zo vertelt de overlevering - de heer Busman - op de plek waar nu de genadekapel van Kevelaer staat - op drie verschillende dagen de geheimzinnige stem ‘Bouw mij op deze plaats een kapelletje’.
Tot op de dag van vandaag vinden veel mensen die naar Kevelaer gaan om toevlucht tot Moeder Maria te nemen, veel troost bij haar.

Zoals gezegd, het bedevaartsoord Kevelaer heeft als thema voor 2020 gekozen: ‘Ik ben er, waar je bent!’ Hiermee staat dit bedevaartsoord en daarmee ons pelgrimeren daarheen, in een lange traditie van het geloof dat God met ons is. God is daar, waar wij gelovige mensen zijn. Ook waar Moeder Maria is, daar staat God ons bij en hoort Hij onze gebeden op haar voorspraak.

Als directeur van de Arnhemse Broederschap O. L. Vrouw van Kevelaer nodig ik u en jullie allen uit om deel te nemen het bedevaartseizoen 2020 met het bovenvermelde thema. Sinds 1853 organiseert de Arnhemse Broederschap vanuit Arnhem en omstreken een jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Wij danken bij deze al degenen die vóór ons het pelgrimeren mogelijk hebben gemaakt en die ook van hun geloof hebben getuigd en dat hebben doorgegeven aan ons.

Een gezegende en inspirerende bedevaartseizoen en veel devotie wens ik mede namens onze Arnhemse Broederschap u en jullie allen toe. God die met ons is, moge ons beschermen en – op voorspraak van Moeder Maria, Troosteres van de Bedroefden – ons allen tot sterkte en troost zijn in 2020.

 

Pastoor Tuan T. Nguyen,

Aalmoezenier van de Arnhems Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer